Información de persoal

Información en materia de personal

Incorpóranse neste bloque todos aqueles deberes específicos de información en materia de persoal que recolle a normativa básica en materia de transparencia e que, a maiores, incorpora tamén a Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

 Logo Transparencia