Aviso Legal

O presente Aviso Legal regula o uso do sitio web (https://www.xesgalicia.org), (en diante, a Páxina) propiedade de XesGalicia, Sociedade Xestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado, S.A.U (en diante, XesGalicia) , con NIF A15674203, e enderezo na Rúa Ourense, 6, 15701 – Santiago de Compostela e correo electrónico: dpd@xesgalicia.org.

Inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña cos seguintes datos: Tomo 2.192 do Arquivo, Sección Xeral, Folio 41, Folla SC-21.836, Rexistro nº1.

Número de rexistro da CNMV: 12- 31/03/1999.

Se non acepta as cláusulas establecidas neste Aviso Legal, o usuario deberá absterse de acceder e/ou utilizar os servizos e/ou contidos postos a disposición na Páxina, procedendo a abandonala.

USO DA PÁXINA

O usuario comprométese a non utilizar a Páxina para realizar actividades contrarias á lei, á moral, á orde pública e, en xeral, a utilizala conforme ás condicións establecidas neste Aviso Legal. Así mesmo, acepta non realizar actividades publicitarias ou de explotación comercial mediante o envío de mensaxes que utilicen unha identidade falsa.

XesGalicia actúa exclusivamente como responsable da Páxina na súa calidade de prestadora dun servizo de información sobre os seus propios servizos, non sendo responsable dos contidos que, incumprindo o presente aviso, os usuarios puidesen enviar ou publicar, sendo o usuario o único responsable da súa veracidade e legalidade.

XesGalicia poderá interromper o servizo da Páxina que está a utilizar o usuario e finalizar de forma inmediata a relación co usuario se detecta un uso da Páxina ou dalgún dos servizos nela ofrecidos que considere contrario ao expresado neste Aviso Legal.

LIGAZÓNS 

A páxina pode incluír ligazóns a sitios de terceiros. As páxinas pertencentes a terceiros non foron revisadas nin están sometidas a controis por parte de XesGalicia, que non se fai responsable dos contidos destes sitios web nin das medidas adoptadas en canto á súa privacidade nin ao tratamento dos seus datos persoais.

XesGalicia recomenda ler atentamente as condicións de uso e a política de privacidade destes sitios.

Se estás interesado en activar unha ligazón a algunha das páxinas de XesGalicia, debes comunicalo, obtendo o consentimento expreso para a creación da ligazón. XesGalicia resérvase o dereito de opoñerse á activación de ligazóns á súa páxina web.

MENORES

XesGalicia lembra aos usuarios maiores de idade responsables de menores que será da súa exclusiva responsabilidade determinar que servizos e/ou contidos non son axeitados á idade destes últimos.

XesGalicia infórmalle de que existen programas informáticos que permiten filtrar e bloquear o acceso a determinados contidos e servizos, para que poida decidir a que contidos e servizos de Internet poden acceder os menores e cales non.

RESPONSABILIDADES

 XesGalicia non será responsable directa ou subsidiariamente de:

-    A calidade do servizo, a rapidez de acceso, o correcto funcionamento ou a dispoñibilidade ou continuidade do funcionamento da Páxina.

-    Danos que se poidan ocasionar ao equipo do usuario polo uso da Páxina.

-    Casos nos que un terceiro, vulnerando as medidas de seguridade establecidas, acceda ás mensaxes ou as utilice para enviar virus informáticos.

-    Vicios e defectos de toda clase dos contidos transmitidos, difundidos, almacenados ou postos a disposición.

-    A licitude, fiabilidade e utilidade dos contidos que os usuarios transmiten co uso da páxina ou dos servizos nela ofrecidos, así como a súa veracidade ou exactitude. XesGalicia non controla o uso que os usuarios fan da Páxina, nin garante que o fagan de acordo co establecido neste Aviso Legal.

A título enunciativo e non limitativo, o usuario será responsable de:

-      Dos contidos introducidos por eles, especialmente os datos e información introducidos e enviados a XesGalicia a través da Páxina.

-      De realizar calquera tipo de actuación ilícita, lesiva de dereitos, lesiva e/ou lesiva.

-      Da subministración de datos falsos ou incorrectos.

XURISDICCIÓN

Este Aviso Legal está redactado en galego e está suxeito á lexislación española vixente. Para calquera tipo de controversia derivada do uso dos servizos ofrecidos ou dos contidos da Páxina, as partes, coa aceptación das cláusulas establecidas neste Aviso Legal, someteranse aos Xulgados e Tribunais competentes.

No caso de que algunha das cláusulas descritas no Aviso Legal fose declarada nula de pleno dereito, as restantes cláusulas seguirán sendo de aplicación, sen verse afectadas pola declaración de nulidade.