Contratación Pública

Contratación Pública

Neste apartado, en coordinación coa Plataforma de Contratación Pública de Galicia, dase cumprimento aos requirimentos de información pública previstos no artigo 8 a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno e nos artigos 13 e 14 da Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo gobierno. Así mesmo, recóllense as obrigas en materia de transparencia previstas na Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.

 

 

 

Na súa contratación externa de bens e servizos, Xesgalicia está suxeita á Lei de Contratos do Sector Público.

Contratación actual (2020 e seguintes)

Seguindo a normativa vixente, pódese obtener de xeito electrónico certa documentación sobre os principais procedementos de contratación na dirección http://www.contratosdegalicia.es/.

 

Contratación histórica (2018 e 2019)

A continuación, proporciónase información adicional ao respecto dos procedementos considerados como menores para os exercicios 2018 e 2019. Para os exercicios seguintes, a información atópase dispoñible na dirección http://www.contratosdegalicia.es/.

2019

SODIGA SCR SA     
ID OBXECTO IMPORTE CON IVE E SUPLIDOS NIF ADXUDICATARIO DURACIÓN Nº LICITADORES
SOD-2 Subministros 6.789 € A08431090 Naturgy Iberia, S.A. 12 meses 1
SOD-3 Subministros 5.263 € A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS&POWER, S.A. 12 meses 1
SOD-7 Limpeza e suministros accesorios 17.644 € B15075732 LIMPIEZAS SALGADO SL 12 meses 1
             
             
XESGALICIA SGEIC SAU    
ID OBXECTO IMPORTE CON IVE E SUPLIDOS NIF ADXUDICATARIO DURACIÓN Nº LICITADORES
XES-01 Seguro de vida 4.869 € A48037642 Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 12 meses 1
XES-02 Seguro de accidentes 1.830 € A48037642 Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 12 meses 1
XES-03 Venda de billetes de avión e xestión do aloxamento 14.060 € A15021074 Viajes Viloria, S.A. 12 meses 1
XES-04 Servizo de reprografía da entidade (mantemento de fotocopiadoras e subministro de tóner). 6.161 € B15361348 NEA F3 IBÉRICA, S.L.U. 12 meses 1
XES-09 Mantemento de equipos informáticos. 5.518 € B15862295 ALDABA Servicios Profesionales, S.L. 12 meses 1
XES-14 Mantemento de páxina web e comunicación. 6.991 € B94054517 Táctica y Estrategia de Comunicación, S.L. 12 meses 1
XES-16 Contratación do software necesario para o envío de información regulamentaria á CNMV. 6.991 €  A79447033  BME INNTECH, S.A.U 12 meses  1
XES-17 Contratación do software de xestión do órgano de goberno da entidade 5.565 € B87704789 Gobertia España, S.L. 12 meses 1
XES-19 Servizo de aparcamiento 6.577 € B73454434 ACVIL APARCAMIENTO, S.L. 12 meses 1
XES-22 Cuota anual como afiliado 12.100 € U27831759 Asociación Gallega de Emprend 12 meses 1
XES-23 Formación en linguaxe estranxeira 5.261 € B15723604 Piccadilly School of English, S.L. 12 meses 1
XES-27 Inmobilizado material 9.706 € B15161102 BERTHA HOGAR S.L. 6 meses 2
XES-29 Subministro do hardware e software 17.706 € B36112803 Inforhouse, S.L. 12 meses 1
XES-30 Servizo de asistencia técnica e mantemento 2.420 € B36112803 Inforhouse, S.L. 12 meses 1
XES-31 Servizos de apoio en materia legal. 9.075 € B65697609 OSBORNE CLARKE ESPAÑA, S.L.P. 12 meses 1
XES-32 Servizos de apoio en materia legal. 10.890 € B65697609 OSBORNE CLARKE ESPAÑA, S.L.P. 12 meses 1
XES-33 Servizos de apoio en materia legal. 9.075 € B65697609 OSBORNE CLARKE ESPAÑA, S.L.P. 12 meses 1
XES-34 Servizos de apoio en materia legal. 8.470 € B8170981 J&A Garrigues, S.L.P. 12 meses 1
XES-40 Servizos de apoio en materia legal. 5.808 € B27735539 BALTAR ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS, S.L.P. 3 meses 1
XES-43 Inmobilizado material 13.393 € 33231192X JOSE CONDE CARAMES 6 meses 2
XES-46 Seguro de responsabilidade civil 13.056 € A36768257 Borrás-Vázquez-Cameselle-Artai Correduría de Seguros, S.A. 6 meses 1
             

2018

SODIGA SCR SA          
ID OBXECTO IMPORTE CON IVE E SUPLIDOS NIF ADXUDICATARIO DURACIÓN Nº LICITADORES
SOD-01 Pintado exterior do edificio sito na rúa Ourense nº 6, limpeza de pedra e pintado de pasamáns, cancela e porta do garaxe. 17.472,40 € 33238339G Jesús Couceiro García 1 mes 1
SOD-12 Subministro de enerxía eléctrica 9.621,25 € A08431090 Naturgy Iberia, S.A. 12 meses 1
             
             
XESGALICIA SGEIC SAU          
ID OBXECTO IMPORTE CON IVE E SUPLIDOS NIF ADXUDICATARIO DURACIÓN Nº LICITADORES
XES-03 Seguro de accidentes 1.732,26 € A48037642 Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 12 meses 1
XES-50 Seguro de vida 4.416,37 € A48037642 Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 12 meses 1
XES-52 Venda de billetes de avión e xestión do aloxamento 10.994,27 € A15021074 Viajes Viloria, S.A.                              12 meses 1
XES-54 Servizo de reprografía da entidade (mantemento de fotocopiadoras e subministro de tóner). 5.572,26 € B15361348 NEA F3 Ibérica, S.L.U.                            12 meses 1
XES-10 Contratación do software necesario para o envío de información regulamentaria á CNMV. 6.209,33 € A79447033 BME INNTECH, S.A.U 12 meses 1
XES-53 Mantemento de equipos informáticos. 5.517,60 € B15862295 ALDABA servicios profesionales, S.L.              12 meses 1
XES-69 Subministro do software de protección antivirus para a entidade. 7.100,52 € B36112803 Inforhouse, S.L.                                  12 meses 1
XES-01 Seguro de responsabilidade civil do persoal directivo e outros responsables. 8.969,68 € A28109247 Aon Gil y Carvajal, S.A.U. Corred. De Seg. 12 meses 1
XES-23 Seguro de responsabilidade civil da entidade. 4.767,57 € A28109247 Aon Gil y Carvajal, S.A.U. Corred. De Seg. 12 meses 1
XES-79 Servizos de apoio en materia xurídica, civil, mercantil e procesal. 18.150,00 € B70329479 Auren Abogados, LCG, S.L.P.                       12 meses 1
XES-17 Servizos de procurador necesarios para procedementos executivos 6.218,80 € 46912766B Mª Natalia Teruel Sanjurjo                        1 mes 1
XES-61 Elaboración de informes de seguimento de investimentos realizados 5.354,25 € B36812618 GB Auditores Asociados, S.L.                       12 meses 1
XES-24 Deseño da nova imaxe corporativa e elaboración dun manual de identidade. 6.050,00 € B15978125 Octo Comunicación, S.L.                           1 mes 1
XES-25 Contratación do software de xestión do órgano de goberno da entidade 5.504,90 € B87704789 Gobertia España, S.L.                             12 meses 1
XES-75 Preparación e axuda no procedemento de análise posible novo ERP da entidade. 17.424,00 € 34980518W Jesús Pérez Diéguez                               12 meses 1
XES-56 Servizo de aparcamento 6.534,00 € B73454434 ACVIL APARCAMIENTO, S.L. 12 meses 1
XES-78 Seguro de responsabilidade civil do personal directivo e outros responsables 14.000,00 € W00470881 Allianz Global Corporate & Specialty SE 12 meses 3