Xesgalicia abre un proceso selectivo para a cobertura de 4 prazas, polo sistema de acceso libre

sábado, 17 Xuño, 2023 - 14:00
  • Iníciase o proceso selectivo para a cobertura con carácter indefinido de 4 prazas en XESGALICIA, polo sistema de acceso libre.

Con data 17 de novembro de 2022, o Consello de la Xunta de Galicia aprobou unha oferta pública de emprego de acceso libre, na cal se incluían 9 prazas para Xesgalicia. Devandito acordo foi publicado posteriormente no DOG número 238, do 16 de decembro de 2022.

 

Neste sentido, mediante DOG do 3 de marzo de 2023, dáse inicio ao proceso selectivo para a cobertura con carácter indefinido das seguintes 4 primeiras prazas en XESGALICIA, polo sistema de acceso libre:

 

Código

Posto

Grupo // Categoría profesional segundo convenio Xesgalicia

Formación mínima esixida

Nº DE PRAZAS

XESG_01

Controller financeiro e de Control

Grupo 1 // Titulados superiores

Grao en CC. económicas, empresariais ou dirección e administración de empresas, ou titulación equivalente

1

XESG_02

Analista de Investimentos e Seguimento de start-ups

Grupo 1 // Titulados superiores

Grao en CC. económicas, empresariais ou dirección e administración de empresas, ou titulación equivalente

1

XESG_03

Analista de Investimentos e Seguimento de Carteira

Grupo 1 // Titulados superiores

Grao en CC. económicas, empresariais ou dirección e administración de empresas, ou titulación equivalente

1

XESG_04

Técnico/a de Contabilidade, Fiscal e Administración

Grupo 3 // Técnicos non titulados

Ciclo Formativo de Grao Superior en Administración e Finanzas, titulación equivalente ou superior.

1

 

Os aspirantes aos que lles sexan adxudicadas as prazas serán contratados en réxime de persoal laboral fixo.

 

O procedemento de selección será o concurso-oposición, coas probas, exercicios, entrevista, sistemas de cualificación, temario, baremo e relación de méritos que se especifican na convocatoria, a cal se publicará no taboleiro de anuncios de Xesgalicia e na páxina web de Xesgalicia, na sección habilitada para o efecto .

 

A resolucións do tribunal de selección faranse públicas na sede de Xesgalicia e na sección antes indicada da súa páxina web.

 

Categoría: