ANUNCIO polo que se acorda o alleamento mediante poxa pública de varios bens inmobles propiedade das entidades xestionadas por Xesgalicia, S.G.E.I.C, S.A.U.