Acta núm. 3/2020 do tribunal cualificador do proceso selectivo para a cobertura temporal dos postos de Controller financeiro e Analista de investimentos de Xesgalicia, S.G.E.I.C., S.A.U. Acta sesión de constitución.